Regulamin Sklepu Internetowego

I. Definicje

 1. Regulamin ? niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca  GALMET Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Głubczycach (48-100), ul. Raciborska 36, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS/0000406285, NIP: 7480002740, REGON: 530508930, adres e-mail: galmet@galmet.com.pl  tel.: 0774034500, fax: 077/4034599.
 3. Klient/Kupujący ? osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 4. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.galmet.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 5. Towary ? produkty wymienione w ofercie Sprzedawcy, przedstawione w Sklepie internetowym Sprzedawcy w chwili składania Zamówienia. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są nowe i nie posiadają wad prawnych i fizycznych.
 6. Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. W Sklepie internetowym zakupów mogą dokonywać zarejestrowani i niezarejestrowani Klienci.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Klientów oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudnić funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność karną, cywilną lub renomy.
 7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Zamówieniu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez Klienta lub postanowień niniejszego Regulaminu przy wcześniejszej transakcji realizowanej z udziałem Klienta.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się, że wszelkie uzyskane dane osobowe klientów, konieczne do realizacji transakcji, będą wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

 

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Zamówienie i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 2. Zakupów dokonuje się poprzez dodawanie Towarów do koszyka. W celu złożenia zamówienia należy wybrać formę płatności (przelew/pobranie) i rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon/faktura). Następnie należy potwierdzić złożone zamówienie drogą mailową, klikając na link w wiadomości, która została automatycznie wysłana na podany w zamówieniu adres e-mail. W przypadku wybrania opcji przelewu należy dokonać wpłaty na podany nr konta na stronie Sklepu internetowego lub poczekać na przesłanie faktury proforma przez Sprzedawcę. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, należy oczekiwać na wiadomość od Sprzedawcy o wysłaniu towaru.
 3. Status zamówienia można sprawdzić w zakładce ?Moje konto? na stronie głównej sklepu.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia  złożone w dni robocze po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i święta są  przetwarzane następnego dnia roboczego. Na zapytania telefoniczne i  złożone drogą elektroniczną odpowiadamy od poniedziałku do piątku od  godz. 9 do 16.
 5. Nie realizujemy zamówień na podstawie potwierdzeń przelewów. 
 6. Termin wysyłki zamówionych towarów wynosi  do 7 dni  roboczych od daty potwierdzenia realizacji zamówienia (w przypadku zamówień za pobraniem) w przypadku jeżeli zamówiony towar jest dostępny na magazynie Galmet . W przypadku zamówienia produktu niedostępnego na stanie Galmet termin dostawy może się wydłużyć .
 7. W przypadku, gdy złożone zamówienie może być zrealizowane w czasie dłuższym niż 20 dni robocze oraz gdy dla realizacji jest konieczna zmiana zamawianej ilości, Klient zostanie poproszony o dodatkową akceptację  podanych warunków.
 8. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 10. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. Wysyłka i zapłata

 1. Zakupione towary dostarczane są na terenie Polski przez Transport własny oraz firmy Kurierskie   na adres wskazany przez Klienta i na jego koszt.
 2. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 22,00 zł brutto (płatność za pobraniem) przy wadze przesyłki nie przekraczającej 31,5  kg  ( oraz standardowych wymiarach do 140 cm długości , 60 cm szerokości i 60 cm wysokości)    jest odrębnie wskazany w paragonie/fakturze. Koszty wysyłki Towarów niegabarytowych i niewymiarowych jak również towarów o łącznej wadze powyżej 31,5 kg będą ustalane indywidualnie po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia o wartości 2 000  PLN i powyżej (zamówienia za pobraniem ) Sprzedawca w pełni pokrywa koszty przesyłki.
 4. Sprzedawca informuje, iż przesyłki dostarczane są przez Firmy Kurierskie  w ciągu 48 godzin od momentu nadania. Sprzedawca nie ma wpływu na godzinę  dostarczenia przesyłki (większość przesyłek dostarczana jest w godzinach  10.00 -16.00 ).
 5. Obowiązkowo należy podać numer telefonu kontaktowego. Jest on niezbędny przy wysyłaniu paczki kurierem.
 6. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, tj. zawiera podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których mowa wyżej i które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 7. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności zgodnie z warunkami udzielonymi Klientowi przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia:

a) gotówką w kasie w siedzibie firmy przy odbiorze własnym ? bez dodatkowych opłat, płacisz cenę którą widzisz

b) za pobraniem

 

 1. Formalności związane z rozliczeniem kwoty pobrania dokonywane są przy odbiorze towaru w obecności pracownika firmy spedycyjnej.
 2. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.

V. Reklamacje

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego odbiorze i w sposób zwyczajowo przyjęty. W razie wykrycia lub ujawnienia się wady Towaru, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, ale ni później niż w terminie 14 dni. 
 2. Reklamacje mogą być składane za pomocą formularza reklamacji udostępnionego na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce ?Reklamacje? albo za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@galmet.com.pl albo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Rozdziale I pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Do złożenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) wraz z krótkim opisem wady towaru oraz podaniem adresu, na który ma zostać wysłany towar wolny od wad, po rozpatrzeniu reklamacji. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania odesłania wadliwego towaru, celem określenia przyczyny i rodzaju wady.
 5. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, rozpatrywane będą tylko i wyłącznie po przedstawieniu protokołu  szkodowego spisanego w obecności spedytora, przy odbiorze przesyłki.
 6. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

VI. Odstąpienie od Umowy i zwroty Towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wysyłając na adres Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie (formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy ? kliknij ?tutaj?). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 i n.  ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o  prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 821). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów, które dostarczane są osobno ? od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę ( GALMET Sp. z o. o.  Sp. k. z siedzibą w Głubczycach (48-100), ul. Raciborska 36, e-mail: sklep@galmet.com.pl , tel.:077/4034520 , fax: 077/4034599   o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną). Klient będący konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną lub w formie papierowej).
 3. Klient będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 1, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy by Klient będący konsumentem wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez danego Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w powyższym przypadku Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w zw. ze zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy do jego siedziby, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient ten poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towaru przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli jednak Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wówczas Klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 zł brutto.
 7. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli Sprzedawca uzgodnił odrębnie z Klientem, iż Towar zostanie odebrany przez Sprzedawcę na jego koszt.
 8. Przypadki niemożliwości odstąpienia od umowy, o których mowa w art. 38 w/w ustawy nie mają zastosowania do Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą a dotyczącej Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 9. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę  jest kompletność, brak uszkodzeń, a także oryginalne opakowanie zwróconego Towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 10. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej, zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Sprzedawca nie odbiera zwrotów wysyłanych za pobraniem.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumentów  (Dz. U. 2014, poz. 827),  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.